Privacyverklaring

Privacyverklaring gilde St. Lucia Steensel

Dit is een privacyverklaring van gilde St. Luca gevestigd in Steensel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40238055 (hierna: ‘het gilde’). Het gilde hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens het gilde mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Het gilde verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a. zich aanmeldt als lid van het gilde;
b. zich aanmeldt als abonnee op de Gildetrom;
c. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd of een andere activiteit die het gilde aanbiedt;
d. zich aanmeldt als lid van de KNTS als schutter bij het gilde.

1.2 Het gilde verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:
a. Achternaam;
b. Voornamen;
c. Adres;
d. Woonplaats;
e. Telefoonnummer;
f. E-mailadres;
g. Geboortedatum;
h. Geslacht;
i. Functie binnen het gilde;
j. Bankrekeningnummer;
k. Nummer van paspoort of identiteitsbewijs (t.b.v. KNTS).

1.3 Het gilde kan deze gegevens gebruiken (verwerkingsdoelen) om:
a. U op te nemen in het ledenbestand van het gilde;
b. U aan te melden als abonnee op de Gildetrom;
c. U aan te melden als lid van de KNTS;
d. U in te schrijven voor een evenement, een wedstrijd of een andere activiteit van of namens het gilde;
e. U als jubilaris aan te melden bij Kring Kempenland;
f. Contact met u op te nemen en u te voorzien van informatie (zoals het versturen van uitnodigingen voor vergaderingen, bijeenkomsten, activiteiten en nieuwsbrieven) (per e-mail, telefoon en/of per post);
g. Contributie en andere geldelijke bijdragen te innen en betalingen van het gilde aan u te kunnen uitvoeren.

2. INFORMATIEWIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met het verenigingssecretariaat van het gilde via telefoonnummer 06-10327549 of per e-mail aan deken-schrijver@gildestluciasteensel.nl voor:
a. meer informatie voor de wijze waarop het gilde persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
c. inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die het gilde van u heeft;
d. het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het gilde.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Het gilde zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.
3.2 Het gilde zal adequate en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 Het gilde zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of het gilde daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5. BEWAARTERMIJN
5.1 Het gilde bewaart persoonsgegevens niet langer dan twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap.
5.2 Langer bewaren van gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

6. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
6.1 Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacybeleid.
Deze privacyverklaring wordt geplaatst op de website van ons gilde, www.gildestluciasteensel.nl.

7. KLACHTEN
7.1 Met grote zorgvuldigheid verwerkt het gilde uw persoonsgegevens. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als het gilde bovengenoemde niet naleeft.